🍁کانال دروس تخصصی حسابداری و مدیریت
telegram.me/Accountingsoal1400

🍁 گروه دعوت به مصاحبه استان خوزستان
telegram.me/khozestan_faragir9

🍁 گروه دعوت به مصاحبه هنر اموز حسابداری
telegram.me/+rMZkRdXkTYI3ZmJk

Comments

Be the first to add a comment