📍 آیا سیستم آموزش دکترا در ایران سابقه ای از این برخوردهای قانونی و قاطعانه را دارد؟
🔰 مدرک دکترای پی اچ دی یک دانشجو که بخاطر سرقت ادبی پس گرفته شد
🔗 https://sites.kowsarpub.com/scinews/articles/110794.html

Comments

Be the first to add a comment