نسخه جدید تام (41) منتشر شد 😀
در این نسخه:
در قسمت محاسبه فیش حقوق و دستمزد تغییراتی ایجاد شده است (تغییر روال 🚨)
امکان غیرفعال کردن بچ ویا یک مرحله از تولید فراهم شده است
گزارشات جالبی از جمله اقلام راکد به انبار اضافه شده است
امکان ارسال الگوی صادرات به سامانه مودیان فراهم شده است ...

https://tamand.net/cc/fa/update
هر 3 بروزرسانی نرم افزار،پوشه گزارشات و بانک اطلاعات را انجام دهید
از اینکه با ما همراهید، صمیمانه سپاسگزاریم
@tamand

Comments

Be the first to add a comment