اگر دوست بد نداشته باشی
به دوستان زیاد احتیاج نداری ...


📗 آدمکش کور
✍🏻 مارگارت اتوود
.

Comments

Be the first to add a comment