وقتی به دوستت میگی سیستم گیمینگ من را اسمبل کن !!
همیشه باید این موارد را به افراد حرفه‌ای سپرد .

@msifarsi

1 comment