چیزی که یک بار اتفاق می‌افتد، ممکن است دیگر رخ ندهد. اما چیزی که دو بار رخ می‌دهد، حتما بار سوم هم اتفاق خواهد افتاد.

📗 کیمیاگر
✍🏻 پائولوکوئلیو

.

Comments

Be the first to add a comment