بیمه نامه درمان مسافرتی خارج از کشور
بیمه شده:همان بیمه گذار بوده و عبارتست از دارنده بیمه نامه معتبر مسافرتی صادره از سوي شرکت بیمه .
اعضاي بلافصل خانواده: شامل همسر ، فرزندان (داراي سن 18 سال یا کمتر)، والدین و یا هر شخص همراه بیمه گذار که به صورت دایم با بیمه گذار زندگی می کنند.
کشور محل اقامت:همان محل اقامت دائم و یا سکونت بیمـه گذار است که دراین بیمـه نامه کشـور ایران می باشد.
بیماري :هرگونه تغییر درسلامتی بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه است که قانوناً توسط یک پزشک تشخیص و تأیید شده و شامل هیچ یک از دو گروه زیر نباشد.
بیماري مادرزادي که در نتیجه عوامل ارثی یا عوارض دوران بارداري به هنگام تولد وجود داشته است.
بیماري سابقه دار که بیمه شده پیش از اخذ بیمه نامه به آن مبتلا بوده است.
بیماري حاد :هرگونه تغییر در سلامتی بیمه شده که نیازمند بستري شدن در بیمارستان بوده
صدمات جسمانی: عارضه پزشکی است که به واسطه یک عامل ناگهانی ، قهري و خارج از اراده و کنترل بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه پدید آمده باشد.

🌐 www.barabin.ir

Comments

Be the first to add a comment