صبح ها لبخندی بچسبانيد گوشه لبتان
دليلش مهم نيست، 
اصلا نيازی به دليل ندارد، 
لبخند است ديگر، 
هفت خان رستم که نيست
يک ليوان چای تازه دم بنوشيد
يک موسيقی خوب برای خودتان پخش کنيد 
و گذشته و آينده را بگذاريد به حال خودشان
مهم همان صبح، همان لبخند، 
همان چای، همان موسيقيست


صبح بخیر
@rabinsalamat

Comments

Be the first to add a comment