💢نحوه انتقال افراد معلول از ریل راه آهن کرج به دلیل عدم تجهیز زیرگذر آن به آسانسور!

👤کنشگر؛#علی_نمازی

😎توصیف دیداری:تصویر سه بخش دارد.یک قسمت نشانگر زیرگذر و پله‌های آن است.در دو قسمت بعد نیز سه نفر با بلندکردن ویلچر یک فرد معلول را در حال انتقال از ریل راه آهن هستند.

⚖️@dscampaign | کمپین معلولان

Comments

Be the first to add a comment