مفهوم پرداخت خسارت و مدارک مورد نیاز در زمان دریافت خسارت از شرکت بیمه
 
به عنوان يكي از بنيادي ترين اصول در قرارداد بيمه خسارت، داراي نقش موضوعي » اصل جبران خسارت « است و نيز قلمرو موضوعي گسترده تري نسبت به مفهوم خسارت در مسئوليت مدني دارد. اين اصل متضمن دو جلوه است؛ نخست اينكه به موجب اين اصل، بيمه گر متعهد به جبران خسارتي است كه در نتيجه وقوع حادثه مورد بيمه بر اموال بيمه گذار در بيمه اموال و بر اشخاص در بيمه مسئوليت وارد شده است. لذا، جبران خسارت بايد زيان ديده را در وضعيتي كه قبل از وقوع حادثه داشته قرار دهد. درواقع مطابق اين اصل، خسارت وارده بايد به تمامي و به نحو مطلوب جبران شود كه به بُعد اثباتي نيز معروف است. دوم اينكه جبران نبايد موجب افزايش دارايي زيان ديده شود و بيمه نبايد هرگز به صورت منبع انتفاع براي زيان ديده درآيد.
رويه قضايي بر بُعد اثباتي آن اعتماد و تكيه كند، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. اين اصل از اصول آمره قراردادهاي بيمه خسارت است كه در اجراي آن، بيمه گران تعهد دارند كه خسارت واقعي زيان ديدگان را طبق مفاد و شرايط بيمه نامه صادر شده، حداكثر تا سقف تعهدات بيمه اي جبران كنند.
🌐 www.barabin.ir

Comments

Be the first to add a comment