تقسیم بندی انواع بیمه
برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روش های مختلفی ارائه شده است. طبقه بندی های مورد استفاده در زیر بر مبنای کاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوت های حقوقی بین آنها نیز هست.
به طور کلی بیمه در دو زمینه کلی زیر مورد استفاده قرار میگیرد:
بیمه های اجتماعی
بیمه های اجتماعی که بیمه های اجباری یا بیمه های ناشی از قانون نیز خوانده میشود بیشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد؛ یعنی افرادی که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب میشوند و از دیگر سو، خود کمتر به فکر تأمین آینده و معیشت خوی هستند. در نتیجه، دولت در جهت حمایت از این قشر، به موجب قانون، ایشان را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار می دشد.
ویژگی بیمه های اجتماعی این است که او از شخص دیگری(کارفرما) در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشارکت دارد و درصد کمتری را بیمه شده می پردازد؛ ثانیا بر خالف بیمه های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین میشود، در بیمه های اجتماعی حق بیمه درصدی از حقو یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک ندارد .

2- بیمه های بازرگانی
🌐www.barabin.ir

Comments

Be the first to add a comment