خانه‌ی تو آنجایی نیست که در آن متولد می‌شوی! خانه‌ی تو آنجا است که وقتی به عقل می‌رسی و می‌توانی تصمیم بگیری که چه چیز را دوست داری و چه چیز را دوست نداری، برای بقیه‌ی سال‌های عمرت انتخاب می‌کنی.

📗 پنه لوپه به جنگ می رود
✍🏻 اوریانافالاچی

.

Comments

Be the first to add a comment