🚨اطلاعیه سازمان امورمالیاتی در مورد تعیین اظهارنامه برآوردی برای مشمولان مالیات بر ارزش افزوده / مهلت اصلاح، ویرایش و تکمیل اظهارنامه حداکثر تا پایان فروردین ماه
http://www.intamedia.ir/news/ID/29553
@tamand

Comments

Be the first to add a comment