اگر به دنبال آرامش ذهن هستید
به پیشامدهای زندگی
برچسب خوب یا بد نزنید ؛
دیگران را همانگونه كه هستند بپذیرید ...

📗 راز شاد زیستن
✍🏻 اندرو متيوس

.

Comments

Be the first to add a comment