رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نشست با اعضای اتاق اصناف تهران؛
میزان سقف شمولیت اعمال حکم تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم به 150 برابر میزان معافیت موضوع ماده 84 افزایش پیدا کرد که این عدد معادل 18 میلیارد تومان است و این کمک خواهد کرد که عمده مودیان صاحبان مشاغل ما بتوانند از ظرفیت تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند و مالیات خودشان را به صورت مقطوع پرداخت کنند.
@tamand

Comments

Be the first to add a comment