انسان فرزانه كسی است كه
همچون طبيعت
سود می رساند؛
بدون انتظار سپاس.
كارها را به پايان می برد؛
بدون ادعای برتری.
پيروز مى شود
بدون نمايشِ پيروزمندی.

📗
حکمت تائو
✍🏻 لائوتسه

.

Comments

Be the first to add a comment