فرد هر قدر هم فاسد و حقیر باشد . به طور غریزی طالب آن است که برایش شخصیت قائل شوند چون یک انسان است ، پس باید مثل یک انسان هم با او رفتار شود.

پروردگارا ، رفتاری " انسانی" می تواند حتی کسانی که تصویر خدا هم براشون تار شده ، به تعالی برساند!

📗 خاطرات خانه مردگان
✍🏻 داستایفسکی
.

Comments

Be the first to add a comment