مفهوم خسارت در قرارداد های بیمه ای
قراردادهاي بيمه براساس طبيعت تعهدات قراردادي بيمه گر و بيمه گذار به بيمه خسارات بيمه كه درواقع زيرمجموعه : بيمه بازرگاني است كه در نقطه مقابل آن بيمه اجتماعي قرار ميگيرد. بيمه خسارات كه به " اصل جبران خسارت " دو بخش عمده بيمه اموال و بيمه مسئوليت تقسيم مي شوند، برمبناي استوار است. لذا، در تبيين اصل موصوف در قلمرو تعهدات بيمه گر و بيمه گذار، بايسته است مفهوم خسارت روشن شود.
خسارت از نظر لغوي مصدر و به معناي ضرر كردن، زيان بردن، زيانديدن، زيانكاري و زيان و از دست دادن دارايي يا حق است اصطلاح حقوقي به دو معني به كار رفته است؛ يكي مالي كه بايد از طرف كسي كه ضرر مالي به ديگري وارد نموده، به متضرر پرداخت شود و ديگري به زيان وارده اطلاق شده است.
مورد " خسارت گرفتن " و " خسارت زدن " هرچند در عرف نيز كلمه خسارت به دو معناي در قانون تعريف نشده و فقط به مصاديق آن تحت عنوان " خسارت " استفاده قرار ميگيرد ولي خسارت دادرسي، خسارت تأخير تأديه خسارت حاصل از عدم انجام تعهد اشاره شده است. ضرر در حقوق مدني به دو معني عمده آمده است.

#بیمه
#رابین
🌐 www.barabin.ir

Comments

Be the first to add a comment