💢گروه و کانال های گروه آزمون شبانه دبیر تربیت بدنی💢

⭕️ کانال فیزیولوژی
@PhysiologicalSports

⭕️ کانال مدیریت
@SportManagment200

⭕️ کانال سنجش
@MeasurementInPhysicalEducation20

⭕️ کانال رشد و یادگیری
@GrowthAndLearning20

⭕️ کانال روش تدریس در تربیت بدنی
@ReeseinPhysicalEducation

⭕️ اندیشه ۱
@maarefeslami401

⭕️ آزمونهای آزمایشی
@azmondabirvarzesh

⭕️ گروه آمادگی مصاحبه آزمون شبانه
@mosahebe1401tabeyatbadani

⭕️کانال مصاحبه
@mosahebetarbeyatbadani

⭕️کانال اصلی
@Quizdabirtarbitbadani

⭕️گروه اصلی
@dabirtarbiatbadaniMahmoudi


⭕️اینستاگرام
@estekhdami.tarbiatbadani‌‏

ارتباط با ادمین
@Yasimah

Comments

Be the first to add a comment