بيمه فساد كالا در انبار سردخانه D.O.S)Deterioration of Stock in Cold Storage)
اين بيمه نامه خسارتهاي وارد به كليه كالاهاي قابل نگهداري در سردخانه ها از قبيل مواد پروتئيني، ميوه جات، فراورده هاي لبني و نيز مواد شيميائي و داروئي را تحت پوشش قرار مي دهد .
پوشش هاي بيمه DOS
اگر خسارت وارد به كالاهاي بيمه شده موجود در سردخانه بعلت يكي از علل زير باشد :
- شكست مكانيكي تجهيزات سردخانه
- يخ زدگي تصادفي در درجه حرارت توصيه شده
- مواد يا اقلام معيوب در سيستم سردخانه
- انفجار فيزيكي
- قطع برق ، گاز يا هر سوخت ديگر
- وساير حوادث به جز آنچه صراحتا" در بيمه نامه مستثني شده است.
استثنائات در بيمه DOS
عيوب ذاتي – انبار كردن نامناسب – خسارت به بسته بندي – نوسان درجه حرارت –كافي نبودن هوا- جنگ – واكنشهاي هسته اي – اعمال عمدي بيمه گذار ياكاركنان وي-آتش سوزي- صاعقه – انفجار شيميايي-سرقت – سيل- زلزله – نشست يا رانش زمين-طوفان..
از چه راه های بیمه نامه مهندسی فساد کالا در انبار سرد خانه را تهیه کنید؟ و یا مشاوره بگیرید.
🌐 www.barabin.ir

Comments

Be the first to add a comment