کد QR و آدرس من برای ارسال گرام و امتحان کردن انجام تراکنش در بلاکچین تلگرام

EQAlxBjZHcY8ICxLfr9x5zf4DnOc43ySQkHUiv4Nb84uFjbK

ton://transfer/EQAlxBjZHcY8ICxLfr9x5zf4DnOc43ySQkHUiv4Nb84uFjbK?amount=1000000000&text=irancoin

#TON
〽️ @IranCoin

Comments

Be the first to add a comment