.
بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست؟
بيمه عمر و سرمایه گذاری یكي از انواع بيمه عمر مي باشد که با هدف ایجاد آرامش خاطر و اميد نسبت به آینده، بهبود معيشت به ویژه در دوران بازنشستگي و تأمين نيازهای اساسي از روش قابل اطمينان، علاوه بر اینكه پول شما را به صورت منظم و در بهترین فرصت های اقتصادی سرمایه گذاری و مدیریت مي نماید، جریان آرام و بي دغدغه زندگي خانواده را در برابر خطراتي مانند مرگ زودرس سرپرست خانواده و پيش آمدن نيازهای پر هزینه زندگي در آینده حمایت ميکند.
برای بسياری از افراد، کار به معني زندگي و بازنشستگي به معني پایان زندگي فعال است !!!! ولي با یک برنامه ریزی مناسب اقتصادی )پس انداز هدف دار( در قالب پوشش بيمه عمر و سرمایه گذاری ميتوان دوران بازنشستگي را به دوران طلایي آسایش و آرامش تبدیل نمود.
 
شرکت های بیمه به منظور ایجاد پشتوانه مالی و رفع نگرانی از:

تأمين هزینه تحصيلات فرزندان

تأمين هزینه تهيه جهيزیه و ازدواج

تأمين هزینه خرید و ساخت مسكن

تأمين هزینه ایجاد کسب و کار

تأمين هزینه های درماني

تأمين مستمری بازنشستگي

🌐 www.barabin.ir
📞 09361933220
📞 09198079662

Comments

Be the first to add a comment