بگذار چیزی بهت بگویم، ماری
زمین زیر پای ما خیلی محکم به نظر می رسد
اما اگر اتفاقی بیفتد زیر پایت راحت خالی می شود.


📗 پس از تاریکی
✍🏻 هاروکی موراکامی

.

Comments

Be the first to add a comment