بیمه مسئولیت محیط بانان و شکارچیان (بیمه افشانه اشک آور و شوکر الکتریکي)

موضوع قرارداد : عبارت است از بيمه مسئوليت مدني بيمه شدگان در قبال خسارت جاني وارد به اشخاص ثالث، بدین معني که چنانچه در نتيجه سهل انگاری قصور، خطا، غفلت و یا اشتباه بيمه شدگان درجریان استفاده از محصولات( افشانه ها و شوکرالكتریكي)طبق دستورالعمل های تعيين شده جهت محصولات مذکور و بنا به اقتضای نوع شغل وخطرات آن در مكان های شغلي و همچنين حين انجام مأموریتها و براساس فرایند شغلي و مصوب شده توسط ارگانها، اتحادیه ها، سازمانها، اصناف، خسارت صدمات بدني (نقص عضو و هزینه پزشكي ) به اشخاص ثالث وارد آید و بيمه شدگان براساس رأی مراجع قضایي مسئول جبران آن خسارت، یا صدمات بدني وارد به اشخاص ثالث شناخته شوند بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه شدگان، براساس رأی مراجع ذیصلاح قضائي و با در نظر گرفتن شرایط و استثنائات این قرارداد نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نماید.
منظور از اشخاص ثالث هر شخصي غير از بيمه شدگان مي باشد که در جریان استفاده از افشانه و شوکر بنا به اقتضای شغلي و انجام وظایف حرفه ای بيمه شدگان، دچار صدمات جسماني و فوت مي گردند.
🌐 www.barabin.ir

Comments

Be the first to add a comment