به سکوت خو می گرفت
و آن قدر بی حضور شده بود که همه فراموشش کرده بودند.
انگار به دنیا آمده بود که تنها باشد.

📗 سمفونی مردگان
✍🏻 عباس معروفی

.

Comments

Be the first to add a comment