اصل جبران خسارت در بیمه
1 .خطر پيشبيني شده در قرارداد بيمه محقق شود. با توجه به اينكه در اكثر موارد، مصاديق خطر به صراحت در قرارداد بيمه مشخص و معلوم شده است موجب اشكال نميشود، ليكن ممكن است بعد از حدوث خطر موضوع قرارداد بيمه، در تطبيق مصاديق خطر اتفاقي با موضوع قرارداد اختلاف حادث شود كه در اين صورت به داوري عرف رجوع ميشود.
2 .وقوع خطر بايد به نحوي باشد كه موجب ايفاي تعهد اساسي بيمه گر شود. تحقق خطر پيشبيني شده در قرارداد بيمه، شرطي الزام، ولي ناكافي است و ضرورت دارد تحقق خطر به نحوي باشد كه زمينه الزم براي اجراي تعهد بنيادي بيمه گر را فراهم آورد؛ يعني ضرري را وارد كند كه بيمه گر در اجراي تعهد خود آن را جبران كند. بيان اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه هنگام وقوع خطر بيمه گذار موظف است طبق ماده (15 )قانون بيمه ظرف مدت پنج روز، از تاريخ اطالع وقوع خطر، اعلام خسارت كند و چنانچه انجام اين عمل براي او مقدور و ممكن نباشد و در مدت مقرر مذكور اقدام نكند، بيمه گر ميتواند از جبران زيان امتناع نماید.

🌐www.barabin.ir

Comments

Be the first to add a comment