اگر ایران کوین به صورت خیلی محدود تصمیم به فروش لدجر (نانو اس یا نانو ایکس) بگیره؛ مشتری هستید؟
Poll
آره حتما
فقط اگه قیمتش مناسب باشه
دارم / نیاز ندارم

Comments

Be the first to add a comment