#Email_Spoofing #Technical_Methods
در تصویر پست دو روش معروف معرفی شده که یکی از تکنیک IDN Homograph استفاده کرده که روش منطقش بر مبنای شباهت کاراکتر ها در Unicode Characters هستش،

دیگری روش Right-to-left Override Attack هستش که بر مبنای جابجایی کاراکتر از قسمت نام به Extension هستش که امکان Spoof کردن یک سرویس دهنده Email رو برای ما محیا خواهد کرد،

روش های Email Spoofing یکی از مهمترین تکنیک ها در بحث حملات تیم قرمز است و روش های Spoof کردن آن هم بسیار مهم خواهد بود،

در روش های مورد استفاده تاکید بر اینه که Email Server رو خود مهاجم Initialize کنه تا تکنیک های توضیح داده شده را بتونه بر Email ارسالی خود پیاده سازی کنه.

@Unk9vvN

Comments

Be the first to add a comment