انگار آقایان ژن خوب بعداز کلی آزمون و خطا و اعصاب خورد کنی برای شرکت های توسعه دهنده نرم افزار، بالاخره امکان صدور صورتحساب از سامانه را فراهم می کنند
@tamand

Comments

Be the first to add a comment